Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Аюулгүй байдал

ХасБанк нь харилцагчдынхаа мэдээллийн нууцлал, бүрэн бүтэн байдал, хүртээмжтэй байдлыг хангахад онцгой анхаарч ажилладаг.

Харилцагчдынхаа мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор доорх үйл ажиллагаа хэрэгжүүлдэг. 

  • Хууль, эрх зүйн шаардлагад нийцсэн мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого, журмыг боловсруулан үйл ажиллагаандаа мөрддөг.
  • Олон улсын стандарт, тэргүүн туршлага, шинэ дэвшилтэт техник, технологиудыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажилладаг.
  • Мэдээллийн аюулгүй байдал, мэдээллийн технологийн чиглэлээр мэргэшсэн чадварлаг багийг бүрдүүлэн ажилладаг.
  • Мэдээллийн аюулгүй байдал, мэдээллийн технологийн чиглэлийн олон улсын аудитын байгууллагуудаар үйл ажиллагаандаа аудит хийлгэдэг.
  • Бизнесийн тасралтгүй найдвартай ажиллагаагаа хангахад онцгой анхаарч олон улсын түвшний мэдээллийн технологийн дэд бүтцийг байгуулан ажилладаг.

Хадгаламждаа нэмж хийсэн орлогын 100,000₮ тутамд урамшууллын эрх цуглуулж, 1 сая төгрөгөөр хадгаламжаа бүүстлүүлэх 50 хүүхдийн нэг болоорой.

Ирээдүйн саятан хадгаламжийн урамшуулал