Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Төлбөрийн карт

  • Төлбөрийн картаа хүлээн авмагцаа арын хэсэгт нь гарын үсгээ зурж байх хэрэгтэй.
  • Дансны хуулгыг цаасаар авахаас аль болох татгалзаж, онлайн хэлбэрээр шалгаж байх хэрэгтэй.
  • Сар болгоны тооцооны хуудас болон дансны хуулгаа тулган шалгах, сэжиг бүхий гүйлгээ илэрвэл нэн даруй 1800-1888 дугаарт мэдэгдэх шаардлагатай. 
  • Картаа хулгайд алдсан, хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд нэн даруй 1800-1888 дугаарт мэдэгдэх.
  • Утсаар картын дугаар, хувийн мэдээллийг өгөх шаардлага гарвал дуудлагыг баталгаажуулж байх. 
  • Гүйлгээ хийсний дараа төлбөрийн картаа заавал авч байх.