Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаа


Мөнгө угаах гэдэгт дараах зүйлсийг ойлгоно

  • Хууль бус замаар мөнгө / хөрөнгийг санаатайгаар гэмт хэрэг үйлдэж олох
  • Гэмт хэрэгт холбогдолтой мөнгө / хөрөнгийг мэдсээр байж байршуулах, нуун далдлах, шилжүүлэх, хувиргахад дэмжлэг үзүүлэх
  • Гэмт хэрэгт холбогдолтой мөнгө / хөрөнгийг мэдсээр байж ашиглах, хэрэглэх, захиран зарцуулах

Мөнгө угаах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь зөвхөн банк санхүүгийн байгууллагад хамаатай бус улс орны санхүүгийн систем, олон улс дахь нэр хүнд, гадаад дотоод худалдаа, гадаад шилжүүлэг, хөрөнгө оруулалт татах зэрэг олон талын ач холбогдолтой байдаг.