Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Гадаад шилжүүлэг шилжүүлэхэд анхаарах зүйлс


Банк санхүүгийн байгууллага нь Монгол улсын хууль дүрэм журмыг мөрдөхөөс гадна олон улсын гэрээ конвенц, Дэлхийн банк болон НҮБ-ын баталсан холбогдох дүрэм, хоригууд, Корреспондент харилцаатай банкуудын шаардлагагыг хангаж ажиллах шаардлагатай болдог. Олон улсын төлбөрийн системээр хийгдэж буй гадаад гүйлгээг дамжуулагч болон хүлээн авагч банкууд нь тухайн гүйлгээтэй холбоотой нэмэлт дэлгэрэнгүй мэдээллийг шаарддаг бөгөөд эдгээр шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд гүйлгээг дамжуулахаас татгалзахаас эхлээд корреспондент харилцаагаа зогсоох хүртэл арга хэмжээ авах эрсдэлтэй байдаг. 

Иймд гадаад шилжүүлэгт дараах шаардлагыг баримтална. 

  • Гүйлгээний шилжүүлэгч болон хүлээн авагчийн мэдээлэл тодорхой байх
  • Гүйлгээний зорилго тодорхой бөгөөд гүйлгээг  нотлох нэхэмжлэх, эсхүл гэрээ болон бусад нотолгоог хавсаргах
  • Харилцагчийн дансаар гуравдагч этгээдийн гүйлгээг шилжүүлэхгүй байх
  • Банкнаас шаардсан бусад мэдээлэл