Хайх зүйлээ бичнэ үү

Үндсэн хөрөнгийн зээл

Хэмжээ

Таны бизнесийн хэрэгцээ шаардлагад үндэслэнэ.


Хугацаа

84 сар


Хүү (сарын)

1.1%-2.0%

Зээлийн хүсэлт илгээх

Үндсэн хөрөнгийн зээл

Бизнесийн үндсэн хөрөнгөө нэмэгдүүлэхэд зориулсан зээл бөгөөд эргэлтийн хөрөнгийн зээлээс хугацаа урттай. 

ЗОРИУЛАЛТ

 • Зээлийн зориулалтаар, барилга байгууламж, газар худалдан авах, барих;
 • Машин, тоног төхөөрөмж худалдан авах, суурилуулахтай холбоотой зардал санхүүжүүлэх.

Давуу тал

 • Зээлийн хугацаа урт 84 сар хүртэл;
 • Зээлийн үндсэн төлбөрөөс 48 сар хүртэл чөлөөлөх боломжтой;
 • Хамтын ажиллагааны хүрээнд зээлийн хүү буурах;
 • Интернэт банкны үйлчилгээг үнэ төлбөргүй авах;
 • Сар бүрийн орлоготой уялдуулан эргэн төлөлтийн хэмжээг тогтоох;
 • Бизнесийн хэрэгцээ шаардлагаас хамааран хугацаанаас өмнө зээлээ хаахад ямар нэгэн шимтгэлгүй;
 • Барьцаа хөрөнгийн уян хатан нөхцөлтэй.

Нөхцөл

Нөхцөл    
Төгрөг
Ам.доллар
Зээлийн хэмжээ
Таны бизнесийн хэрэгцээ шаардлагад үндэслэнэ.
Зээлийн зарласан хүү /сараар/
1.6 - 2.0%
1.1 - 1.5%
Зээлийн хугацаа
84 сар
Үйлчилгээний шимтгэл
1.00%
0.5%

ТАВИГДАХ ШАЛГУУР 

 • Сүүлийн 6 сарын хугацаанд тухайн бизнесийн үйл ажиллагаагаа явуулсан байх;
 • Тусгай зөвшөөрөл хүчинтэй байх (Тухайн бизнест тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол);
 • Зээлийн муу түүхгүй байх;
 • Санхүүгийн тайлан баланс үнэн зөв, тогтмол гаргадаг байх.

БҮРДҮҮЛЭХ материал

 • Зээлийн өргөдөл /ХасБанкны маягтын дагуу/;Бизнесийн танилцуулга;
 • Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ, дүрэм, үүсгэн байгуулсан гэрээ;
 • Санхүүгийн тайлан (сүүлийн 1-3 жил);
 • Бизнесийн үйл ажиллагааны зөвшөөрөл, лиценз, патент;
 • Бусад банк санхүүгийн байгууллагаас авч байсан сүүлийн зээлийн түүх;
 • Зээлээр санхүүжүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ хэлцэл;
 • Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримтууд;
 • Бизнесийн онцлогоос шалтгаалан шаардагдах бусад бичиг баримтууд.