Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Харилцагч мэдээллийг банканд гаргаж өгөхөөс татгалзсан тохиолдолд үүсэх үр дагавар


  • Харилцагчтай холбоо тогтоож санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлж эхэлсэн цагаас эхлэн Банк нь харилцагчийн мэдээллийг тогтмол хугацаанд шинэчлэх тухай хуулиар хүлээсэн үүрэгтэй байдаг.
  • Харилцагч мэдээллээ шинэчлэх болон Банкнаас шаардсан бусад мэдээллийг гаргаж өгөхөөс татгалзсан тохиолдолд Банк нь үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзах үүрэгтэй.