Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


ХасБанкны ёс зүйн дүрэм

ХасБанкны ёс зүй

ХасБанкны хувь нийлүүлэгч, гүйцэтгэх удирдлага, ажиллагсад нь өөрийн үйл ажиллагаандаа ёс зүйн өндөр стандартад суурилсан хууль ёсны шаардлагыг хангаж ажиллах үүрэг хүлээдэг.

ХасБанкинд мөрдөгдөж буй Ёс зүйн дүрэм болон Сонирхлын зөрчлийн журам нь банкны үйл ажиллагаандаа ёс зүйг эрхэмлэн хууль ёсны шаардлага тавих, компанийн сайн засаглалыг манлайлан дэмжин ажиллах зорилтыг илэрхийлдэг.

ХасБанкны ёс зүйн стандарт нь чин сэтгэлээсээ хандах, ёс зүйтэй байх, шударга байх, ил тод байх зарчмуудад үндэслэгддэг бөгөөд бүх оролцогч талууд, түүний дотор хөрөнгө оруулагчид, хувьцаа эзэмшигчид, ажиллагсад, үйлчлүүлэгчид, бизнесийн түншүүд, төрийн байгууллагууд, нийгэм, олон нийттэй харилцах харилцаанд мөн адил хамаарч үйлчилнэ.


Сонирхлын зөрчил ба Харилцагчийг Хамгаалах

ХасБанкны нийт ажилтнууд нь ашиг сонирхлын зөрчилд үл автагдах, үүсч болохуйц нөхцөл байдлаас зайлсхийх, банкны эрх ашигт аливаа сөрөг үр дагавар бий болгохгүй байх, хөндлөнгийн нөлөөлөлд үл автан шийдвэр гаргах үүрэгтэй.

Мөн ХасБанкны ажилтан тус бүр бараа үйлчилгээний бодит буюу боломжит нийлүүлэгч, хөрөнгө хүлээн авагч, эсвэл өөрийн хувийн ашиг сонирхол нь банкны ашиг сонирхолтой зөрчилдсөн тохиолдолд банкинд нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй.

ХасБанк ньСмарт кампэйнийн хүрээнд Харилцагчийг хамгаалах зарчмуудыг хэрэгжүүлдэг. Үүнд:

 • Бидний үнэт зүйлс

  ХасБанк нь харилцагчиддаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ хөгжүүлж, хүргэхдээ тэдгээрт хохирол учруулахгүй байх зарчимд тулгуурлан ажилладаг билээ. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэх, харилцагчиддаа хүргэх арга барилгыг тодорхойлохдоо харилцагч тус бүрийн онцлогийг харгалзан үздэг болно;

 • Хэт их хэмжээний өр зээлээс урьдчилан сэргийлэх

  ХасБанк нь зээлийн үйл ажиллагааны бүх үе шатыг зөв тодорхойлсноор харилцагчийн зээлийн эргэн төлөх зохистой чадварыг тогтоож, тэдгээрийн хэт их хэмжээний өр төлбөрөөс урьдчилан сэргийлэх үүрэгтэй. Ийм ч учраас, ХасБанк нь банкны дотоод журмаар зохицуулагддаг зээлийн эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог боловсронгүй болгох зорилго тавьж ажилладаг;

 • Ил тод байдал

  ХасБанк нь өөрийн үйлчилгээний талаар шаардлагатай мэдээллийг ойлгомжтой байдлаар бүрэн дүрэн харилцагчиддаа хүргэдэг бөгөөд энэхүү мэдээлэлд тулгуурлан зохистой шийдвэр гаргах боломжийг олгодог;

 • Бодит үнэ тогтоох

  Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үнэ болон нөхцөлийг харилцагчийн хувьд боломжит, банкны хувьд тогтвортой байдлыг хангахаар тооцож тогтооно. Банкны удирдлагын үйл ажиллагаа  нь татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн эерэг өгөөжийг хангахад чиглэгдэнэ;

 • Харилцагчтай шударга, хүндэтгэлтэй харилцах

  ХасБанкны ажиллагсад, зуучлагч, төлөөлөгч нар нь харилцагчтай шударга, хүндэтгэлтэй, ялгаварлан гадуурхахгүйгээр харилцах үүрэгтэй. ХасБанк нь өөрийн ажиллагсад, зуучлагч, төлөөлөгч нарын зүгээс харилцагчтай зүй бусаар харилцах, ёс зүйн доголдол гаргах, албан тушаалын давуу байдлыг урвуулан ашиглан /ялангуяа зээлийн борлуулалт, өр барагдуулах үйл ажиллагаанд/ бусдаас хээл хахууль, шан харамж авахыг тэвчихгүй бөгөөд эдгээр хууль бус үйлдлийг илрүүлэх, устгах тогтолцоотой байна;

 • Харилцагчийн мэдээллийн нууцлал

  Харилцагчийн мэдээллийн нууцлалыг хууль тогтоомжийн хүрээнд хамгаална. Харилцагчтай өөрөөр тохиролцоогүй бол харилцагчийн мэдээллийг гагцхүү хуулиар тодорхойлогдсон шаардлагын хүрээнд ашиглана;

 • Гомдол барагдуулах

  ХасБанк нь харилцагчидад тулгарсан аливаа асуудлыг түргэн шуурхай шийдвэрлэх, банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг улам боловсронгуй болгох зорилгоор харилцагчаас гарсан аливаа гомдол, өргөдөл, хүсэлтийг зохих цаг хугацаанд шийдвэрлэх тогтолцоотой байна;


Хууль тогтоомж ба Засаглал

ХасБанк нь бизнесийн үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхдээ хууль тогтоомжийн дагуу хүлээсэн үүргүүдийг биелүүлэх үүрэгтэй. Энэхүү үүргүүд нь холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам, ажлын байрны эрх тэгш байдал, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын стандарт, оюуны өмч болон ёс зүйн дүрэм зэргээр зохицуулагдсан байна.

Бид үйл ажиллагаагаа ёс зүйн хэм хэмжээ, хууль тогтоомжийн дагуу хэрэгжүүлдэг, тэр дундаа:

 • Бүх ажилчдад шударга цалин хөлс, ажлын нөхцөлийг бүрдүүлэх;

 • Хүмүүнлэг харилцааг төлөвшүүлэн ажлын байран дээрх бэлгийн дарамт болон ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэх;

 • Ажилтан, харилцагчийн хувийн мэдээллийн нууцыг хүндэтгэж, түүнийг хамгаалахтай холбоотой хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх;

 • Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ шударга, хариуцлагатай биелүүлэх.

Компанийн нийгмийн хариуцлага

ХасБанк нь Эх дэлхий, Эрдэнэт хүмүүн, Эрүүл ашиг хэмээн тодорхойлсон гурван тулгуур зарчмын хүрээнд нийгэм болон байгаль орчинд эерэг нөлөө үзүүлэхийг зорьдог бөгөөд харилцагчид, үйлчлүүлэгчидтэйгээ харилцахдаа нийгэм, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөгөө нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна.

Бид хог хаягдлыг багасгах, эрчим хүчийг хэмнэлттэй ашиглах, үйл ажиллагаагаа олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрсөн зарчмуудад тулгуурлан байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулах чиглэлийг баримталж байна.

ХасБанк нь харилцагчидтайгаа хүндэтгэл, итгэлцэл, чин сэтгэл, шударга зарчимд тулгуурлан урт хугацааны харилцаа тогтоож ажиллахыг эрмэлздэг.

Компанийн хариуцлага ба шударга ёсыг дээдлэх

ХаБанкны удирдлага, нийт ажиллагсад нь Ёс зүйн дүрмээр зохицуулагдсан харилцаа түүний зарчмуудыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй бөгөөд банкны үйл ажиллагаагаа явуулахдаа бусдаас бэлэг сэлт, шан харамж, хөнгөлөлт, төлбөр, үнэгүй үйлчилгээ, зээл зэрэг зүйлийг цээрлэдэг.

ХасБанкны Ёс зүйн дүрэмд заасан зарчмуудыг зөрчсөн аливаа буруутай үйл ажиллагаа гарсан тохиолдол тус бүрт зөрчлийг арилгах, засах чиглэлээр шуурхай, дорвитой арга хэмжээ авдаг болно.  

Тайлагнах, мэдээлэх

ХасБанк нь өөрийн үйл ажиллагаандаа ил тод, шударга харилцаанд тулгуурласан итгэлцлийг байгуулж ирсэн. Бид эрх бүхий зохицуулагч байгууллагын өмнө хүлээсэн үүргийнхээ дагуу банкны үйл ажиллагааны  талаар үнэн зөвөөр тайлагнадаг.

Бид бусдын оюуны өмчийн эрх, мэдээллийн нууцад хүндэтгэлтэй хандаж, задруулахгүй байх үүргээ хэрэгжүүлж ажилладаг.

Гомдлыг шийдвэрлэх

ХасБанк нь ил тод байдлыг эрхэмлэгч байгууллагын хувьд ажиллагсад болон бусад оролцогч талуудын гаргасан гомдол, хүсэлт, өргөдөл гаргах эрхийг хүндэтгэн, аливаа асуудлыг нээлттэй шийдвэрлүүлэх эрхийг дэмждэг.

Ажлын байран дээр ялгаварлан гадуурхах, дарамт үзүүлэх, тэр дундаа бэлгийн дарамтын асуудал тус бүрийг шалгаж, зүй ёсоор шийдвэрлэдэг.

Шүгэл үлээх замаар ёс зүйгүй үйлдлийг бидэнд шууд, нууц болон найдвартай байдлаар мэдээлэх боломжтой. Шүгэл үлээх бодлогын хүрээнд бизнесийн эсвэл хувь хүний ёс зүй, зан үйлтэй холбоотой асуудал, зөрчлийг мэдээлэн шийдвэрлүүлэх эрх нээлттэй болно.

Аливаа гомдол, хээл хахууль, шан харамж болон залилангийншинж чанартай байж болзошгүй зөрчлийн талаарх мэдээллийг банкны цахим хаяг,  харилцагчийн үйлчилгээний лавлах утасаар ( 18001888 ) мэдээлэл хүлээн авна.

25 сая төгрөг хүртэлх зээлийн эрхтэй кредит карт

МИАТ кредит карт