Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан


2020 оны 12 дугаар сарын 31-Ний байдлаар сая.төгрөгөөр

Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)

Активын хэлбэр
Үлдэгдэл дүн
Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
1
Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)
1.1
Банкны хувьцаа эзэмшигч
Зээл
-
0.00%
1.2
Банкны эрх бүхий албан тушаалтан
Зээл
431.07
0.17%
1.3
Банкны бусад холбогдох этгээд
Зээл
4,617.00
1.85%
2
Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)
2.1
Банкны нийт хувьцаа эзэмшигч
Зээл
-
0.00%
2.2
Банкны эрх бүхий албан тушаалтан
Зээл
1,148.52
0.46%
2.3
Банкны бусад холбогдох этгээд
Зээл
8,903.20
3.56%

Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт