Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан


2018 оны 9 дүгээр сарын 30-ны байдлаар сая.төгрөгөөр

Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)

Активын хэлбэр
Үлдэгдэл дүн
Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
1
Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)
1.1
Банкны хувьцаа эзэмшигч
Зээл, Баталгаа
12,888.26
3.89%
1.2
Банкны эрх бүхий албан тушаалтан
Зээл
1,141.94
0.34%
1.3
Банкны бусад холбогдох этгээд
Зээл
10,465.173.16%
2
Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)
2.1
Банкны нийт хувьцаа эзэмшигч
Зээл, Баталгаа
12,888.26
3.89%
2.2
Банкны эрх бүхий албан тушаалтан
Зээл
2,581.99
0.78%
2.3
Банкны бусад холбогдох этгээд
Зээл
10,466.86
3.16%

25 сая төгрөг хүртэлх зээлийн эрхтэй кредит карт

МИАТ кредит карт