Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан


2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар сая.төгрөгөөр

Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)

Активын хэлбэр
Үлдэгдэл дүн
Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
1
Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)
1.1
Банкны хувьцаа эзэмшигч
Зээл, Баталгаа
13346.75
 4.11%
1.2
Банкны эрх бүхий албан тушаалтан
Зээл
995.82
0.31%
1.3
Банкны бусад холбогдох этгээд
Зээл
14,009.304.32%
2
Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)
2.1
Банкны нийт хувьцаа эзэмшигч
Зээл, Баталгаа
13346.75
4.11%
2.2
Банкны эрх бүхий албан тушаалтан
Зээл
2637.60
0.81%
2.3
Банкны бусад холбогдох этгээд
Зээл
14021.67
4.32%

25 сая төгрөг хүртэлх зээлийн эрхтэй кредит карт

МИАТ кредит карт