Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан


2019 оны 6 дугаар сарын 30-ны байдлаар сая.төгрөгөөр

Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)

Активын хэлбэр
Үлдэгдэл дүн
Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
1
Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)
1.1
Банкны хувьцаа эзэмшигч
Зээл, Баталгаа
13,421.69
 4.09%
1.2
Банкны эрх бүхий албан тушаалтан
Зээл
190.89
0.06%
1.3
Банкны бусад холбогдох этгээд
Зээл
11,539.393.52%
2
Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)
2.1
Банкны нийт хувьцаа эзэмшигч
Зээл, Баталгаа
13,421.69
4.09%
2.2
Банкны эрх бүхий албан тушаалтан
Зээл
815.08
0.25%
2.3
Банкны бусад холбогдох этгээд
Зээл
13,028.243.97%

Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт