Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Санхүүгийн байдлын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
БАНК
ГРУПП
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
395,696
395,696
Банк ба санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө
53,889
76,727
Хөрөнгө оруулалт
1,255,492
1,254,488
Зээл (цэвэр дүнгээр)
1,513,321
1,633,382
Хэвийн зээл
1,426,575
1,544,565
Хугацаа хэтэрсэн
61,189
63,829
Чанаргүй зээл
85,106
86,154
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр
(5,917)
(6,619)
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага
24,143
25,864
Зээлийн эрсдлийн сан
(77,775)
(80,411)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө
51,557
51,555
Бусад санхүүгийн хөрөнгө
18,800
23,957
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө
22,100
33,822
Хөрөнгө ашиглах эрх
7,428
7,640
Үндсэн хөрөнгө
56,258
58,545
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
21,260
21,488
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө
1,171
1,329
Биет бус хөрөнгө
16,145
21,391
Нийт хөрөнгийн дүн
3,413,117
3,580,020
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах
492,299
492,109
Хадгаламж
1,721,582
1,705,468
Банк ба санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр
681,230
761,494
Бусад эх үүсвэр
105,127
129,435
Бусад өр төлбөр
111,599
129,513
Нийт өр төлбөрийн дүн
3,111,837
3,218,019
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө
55,343
16,585
Нэмж төлөгдсөн капитал
-
56,495
Барилгын дахин үнэлгээний нөөц
15,499
15,531
Хуримтлагдсан ашиг
189,180
228,967
Бусад өөрийн хөрөнгө
41,258
44,423
Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдох эздийн өмч
301,280
362,001
Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд
-
-
Нийт өөрийн хөрөнгө
301,280
362,001
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн
3,413,117
3,580,020Тэнцлийн гадуурх данс


Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
144,872
144,872

Уншуулах тусам урамтай

Monpay төлбөрийн карт