Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Санхүүгийн байдлын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
БАНК
ГРУПП
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
589,653
589,653
Банк ба санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө
351,900
351,900
Хөрөнгө оруулалт
712,238
712,238
Зээл (цэвэр дүнгээр)
2,045,691
2,045,691
Хэвийн зээл
1,952,929
1,952,929
Хугацаа хэтэрсэн
61,337
61,337
Чанаргүй зээл
78,030
78,030
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр
(7,004)
(7,004)
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага
32,843
32,843
Зээлийн эрсдлийн сан
(72,444)
(72,444)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө
123,821
123,822
Бусад санхүүгийн хөрөнгө
7,562
7,561
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө
49,394
49,397
Хөрөнгө ашиглах эрх
6,251
6,251
Үндсэн хөрөнгө
62,425
62,425
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
-
-
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө
1,933
1,933
Биет бус хөрөнгө
18,280
18,280
Нийт хөрөнгийн дүн
3,969,148
3,969,151
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах
594,995
572,821
Хадгаламж
1,808,743
1,808,743
Банк ба санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр
876,556
876,556
Бусад эх үүсвэр
103,410
103,410
Бусад өр төлбөр
79,081
79,235
Нийт өр төлбөрийн дүн
3,462,785
3,440,765
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө
100,000
16,585
Нэмж төлөгдсөн капитал
1,818
56,495
Барилгын дахин үнэлгээний нөөц
18,529
18,529
Хуримтлагдсан ашиг
302,837
352,789
Бусад өөрийн хөрөнгө
83,179
83,988
Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдох эздийн өмч
506,363
528,386
Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд
-
-
Нийт өөрийн хөрөнгө
506,363
528,386
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн
3,969,148
3,969,151Тэнцлийн гадуурх данс


Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
145,056
145,056