Хайх зүйлээ бичнэ үү

Санхүүгийн байдлын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
ХАСБАНК
ГРУПП
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
371,638
371,638
Банк ба санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө
322,033
322,033
Хөрөнгө оруулалт
803,763
803,763
Зээл (цэвэр дүнгээр)
2,645,206
2,645,205
Хэвийн зээл
2,508,193
2,508,193
Хугацаа хэтэрсэн
92,144
92,144
Чанаргүй зээл
84,751
84,751
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр
(10,313)
(10,313)
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага
42,064
42,064
Зээлийн эрсдлийн сан
(71,633)
(71,633)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө
75,438
75,439
Бусад санхүүгийн хөрөнгө
29,779
29,778
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө
45,121
45,198
Ашиглах эрхтэй хөрөнгө
9,606
9,606
Үндсэн хөрөнгө
66,066
66,066
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө
1,349
1,349
Биет бус хөрөнгө
18,790
18,790
Нийт хөрөнгийн дүн
4,388,789
4,388,865
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах
597,985
596,624
Хадгаламж
1,924,374
1,924,374
Банк ба санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр
1,064,038
1,064,038
Бусад эх үүсвэр
88,449
88,449
Бусад өр төлбөр
133,410
133,410
Нийт өр төлбөрийн дүн
3,808,256
3,806,895
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө
105,270
16,271
Нэмж төлөгдсөн капитал
30,587
55,425
Барилгын дахин үнэлгээний нөөц
18,528
18,528
Хуримтлагдсан ашиг
363,206
391,956
Бусад өөрийн хөрөнгө
62,942
70,727
Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох өөрийн хөрөнгө
580,533
552,907
Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд
-29,063
Нийт өөрийн хөрөнгө
580,533
581,970
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн
4,388,789
4,388,865Тэнцлийн гадуурх данс


Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
187,740
187,740

Гэнэтийн мөнгөний хэрэгцээг амархан шийднэ.

Амар зээл