Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Санхүүгийн байдлын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
БАНК
ГРУПП
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
231,101
231,103
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө
239,964
278,737
Хөрөнгө оруулалт
544,950
542,760
Зээл (цэвэр дүнгээр)
1,692,041
1,793,605
     Хэвийн зээл
1,566,208
1,668,839
     Чанаргүй зээл
102,456
103,410
     Зээлийн хойшлогдсон төлбөр
(6,981)
(7,592)
     Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага
31,974
33,323
     Зээлийн эрсдлийн сан
(79,410)
(83,515)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө
108,183
108,183
Бусад санхүүгийн хөрөнгө
9,299
11,714
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө
19,314
34,057
Үндсэн хөрөнгө
63,018
66,133
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
51,696
53,734
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө
20,883
20,883
Биет бус хөрөнгө
10,710
16,014
Нийт хөрөнгийн дүн
2,991,159
3,156,923
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах
260,851
258,878
Хадгаламж
1,250,227
1,249,178
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр
971,266
1,028,836
Бусад эх үүсвэр
123,985
153,279
Бусад өр төлбөр
157,383
178,202
Нийт өр төлбөрийн дүн
2,763,712
2,868,373
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө
55,343
16,585
Нэмж төлөгдсөн капитал
-
56,495
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл
15,670
15,670
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал
133,129
149,691
Бусад өөрийн хөрөнгө
23,305
31,194
Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдох эздийн өмч
227,447
269,635
Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд

18,915
Нийт өөрийн хөрөнгө
227,447
288,550
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн
2,991,159
3,156,923Тэнцлийн гадуурх данс


Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
154,116
154,116

25 сая төгрөг хүртэлх зээлийн эрхтэй кредит карт

МИАТ кредит карт