Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Санхүүгийн байдлын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
БАНК
ГРУПП
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
503,411
503,411
Банк ба санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө
74,807
96,724
Хөрөнгө оруулалт
1,048,677
1,047,612
Зээл (цэвэр дүнгээр)
1,546,930
1,682,236
Хэвийн зээл
1,398,494
1,527,833
Хугацаа хэтэрсэн
92,951
99,018
Чанаргүй зээл
97,560
98,761
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр
(5,162)
(5,869)
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага
30,734
32,396
Зээлийн эрсдлийн сан
(67,647)
(69,903)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө
104,411
104,411
Бусад санхүүгийн хөрөнгө
10,624
16,703
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө
21,401
33,613
Хөрөнгө ашиглах эрх
3,424
3,670
Үндсэн хөрөнгө
60,082
62,494
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
27,819
28,784
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө
5,067
5,271
Биет бус хөрөнгө
12,445
17,676
Нийт хөрөнгийн дүн
3,419,098 
3,602,605
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах
345,522
345,339
Хадгаламж
1,591,244
1,572,477
Банк ба санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр
981,040
1,067,890
Бусад эх үүсвэр
90,464
108,285
Бусад өр төлбөр
158,613
203,966
Нийт өр төлбөрийн дүн
3,166,883
3,297,957
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө
55,343
16,585
Нэмж төлөгдсөн капитал
-
56,495
Барилгын дахин үнэлгээний нөөц
15,529
15,561
Хуримтлагдсан ашиг
152,721
185,473
Бусад өөрийн хөрөнгө
28,622
30,534
Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдох эздийн өмч
252,215
304,648
Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд
-
-
Нийт өөрийн хөрөнгө
252,215
304,648

Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн
3,419,098
3,602,605Тэнцлийн гадуурх данс


Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
118,004
118,004

Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт