Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Санхүүгийн байдлын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
БАНК
ГРУПП
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
497,296
497,296
Банк ба санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө
69,931
93,348
Хөрөнгө оруулалт
712,377
712,377
Зээл (цэвэр дүнгээр)
1,973,639
1,973,639
Хэвийн зээл
1,895,871
1,895,871
Хугацаа хэтэрсэн
68,422
68,422
Чанаргүй зээл
76,998
76,998
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр
(7,452)
(7,452)
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага
26,525
26,525
Зээлийн эрсдлийн сан
(86,725)
(86,725)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө
90,012
90,013
Бусад санхүүгийн хөрөнгө
9,331
12,834
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө
58,312
58,505
Хөрөнгө ашиглах эрх
6,616
6,616
Үндсэн хөрөнгө
60,135
61,218
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
-
-
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө
574
574
Биет бус хөрөнгө
16,479
21,618
Нийт хөрөнгийн дүн
3,494,702
3,528,038
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах
459,068
458,956
Хадгаламж
1,773,439
1,768,155
Банк ба санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр
600,872
600,872
Бусад эх үүсвэр
134,174
134,174
Бусад өр төлбөр
94,376
108,042
Нийт өр төлбөрийн дүн
3,061,929
3,070,199
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө
100,000
16,585
Нэмж төлөгдсөн капитал
1,818
56,495
Барилгын дахин үнэлгээний нөөц
18,529
18,529
Хуримтлагдсан ашиг
246,528
298,074
Бусад өөрийн хөрөнгө
65,898
68,156
Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдох эздийн өмч
432,773
457,839
Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд
-
-
Нийт өөрийн хөрөнгө
432,773
457,839
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн
3,494,702
3,528,038Тэнцлийн гадуурх данс


Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
118,190

118,190

Аваргын цомыг гартаа атга

FIFA World Cup Виза карт