Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Санхүүгийн байдлын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ

БАНК

ГРУПП

ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө

447,318

447,319
Банк ба санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө

52,807

79,604
Хөрөнгө оруулалт

1,168,562

1,167,654
Зээл (цэвэр дүнгээр)

1,576,965

1,683,873

      Хэвийн зээл

1,494,176

1,597,014

      Хугацаа хэтэрсэн

49,684

53,737

      Чанаргүй зээл

89,460

90,435

      Зээлийн хойшлогдсон төлбөр

(6,442)

(7,142)

      Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага

22,636

24,128

      Зээлийн эрсдлийн сан

(72,549)

(74,299)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө

56,256

56,240
Бусад санхүүгийн хөрөнгө

12,517

16,480
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө

30,213

41,781
Хөрөнгө ашиглах эрх

7,337

7,533

Үндсэн хөрөнгө

56,757

58,943
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө

9,691

9,691
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө

667

839
Биет бус хөрөнгө

15,879

21,104
Нийт хөрөнгийн дүн

3,434,969

3,591,666
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах
499,865
499,504
Хадгаламж
1,753,271
1,744,453
Банк ба санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр
676,439
751,501
Бусад эх үүсвэр
120,568
128,888
Бусад өр төлбөр
68,225
85,320
Нийт өр төлбөрийн дүн
3,118,368
3,209,666
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө
55,343
16,585
Нэмж төлөгдсөн капитал
-
56,495
Барилгын дахин үнэлгээний нөөц

15,499

15,531

Хуримтлагдсан ашиг
198,494
242,353
Бусад өөрийн хөрөнгө
47,265
50,431
Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдох эздийн өмч
316,601
381,395
Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд

-

-
Нийт өөрийн хөрөнгө
316,601
381,395
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн
3,434,969
3,591,061Тэнцлийн гадуурх данс


Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)

145,533

145,533

Уншуулах тусам урамтай

Monpay төлбөрийн карт