Хайх зүйлээ бичнэ үү

Санхүүгийн байдлын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
БАНК
ГРУПП
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
353,853
353,853
Банк ба санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө
313,633
313,633
Хөрөнгө оруулалт
1,172,746
1,172,746
Зээл (цэвэр дүнгээр)
2,887,004
2,887,004
Хэвийн зээл
2,770,919
2,770,919
Хугацаа хэтэрсэн
64,293
64,293
Чанаргүй зээл
76,262
76,262
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр
(13,237)
(13,237)
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага
47,773
47,773
Зээлийн эрсдлийн сан
(59,006)
(59,006)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө
54,505
54,505
Бусад санхүүгийн хөрөнгө
23,214
23,214
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө
46,117
46,117
Хөрөнгө ашиглах эрх
8,914
8,914
Үндсэн хөрөнгө
66,539
66,539
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө
554
554
Биет бус хөрөнгө
18,401
18,401
Нийт хөрөнгийн дүн
4,945,480
4,945,480
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах
611,807
604,981
Хадгаламж
2,245,883
2,245,883
Банк ба санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр
1,170,141
1,170,141
Бусад эх үүсвэр
114,592
114,592
Бусад өр төлбөр
155,255
156,538
Нийт өр төлбөрийн дүн
4,297,678
4,292,135
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө
105,270
16,271
Нэмж төлөгдсөн капитал
30,587
55,425
Барилгын дахин үнэлгээний нөөц
18,528
18,529
Хуримтлагдсан ашиг
426,317
455,821
Бусад өөрийн хөрөнгө
67,100
74,869
Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдох эздийн өмч
647,802
620,915
Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд
-
32,430
Нийт өөрийн хөрөнгө
647,802
653,345
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн
4,945,480
4,945,480Тэнцлийн гадуурх данс


Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
185,283
185,283

Хадгаламждаа нэмж хийсэн орлогын 100,000₮ тутамд урамшууллын эрх цуглуулж, 1 сая төгрөгөөр хадгаламжаа бүүстлүүлэх 50 хүүхдийн нэг болоорой.

Ирээдүйн саятан хадгаламжийн урамшуулал