Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Санхүүгийн байдлын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
БАНК
ГРУПП
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
498,132
498,133
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө
169,020
209,564
Хөрөнгө оруулалт
221,389
218,878
Зээл (цэвэр дүнгээр)
1,902,843
2,008,240
     Хэвийн зээл
1,815,712
1,923,547
     Чанаргүй зээл
98,013
98,865
     Зээлийн хойшлогдсон төлбөр
(8,139)
(8,792)
     Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага
32,442
33,715
     Зээлийн эрсдлийн сан
(74,650)
(79,114)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө
111,780
111,780
Бусад санхүүгийн хөрөнгө
5,750
7,132
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө
30,372
52,386
Үндсэн хөрөнгө
66,695
69,809
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
45,039
46,755
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө
13,859
13,859
Биет бус хөрөнгө
12,792
18,139
Нийт хөрөнгийн дүн
3,077,671
3,254,675
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах
253,212
250,951
Хадгаламж
1,337,166
1,336,639
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр
948,963
1,017,503
Бусад эх үүсвэр
128,282
153,913
Бусад өр төлбөр
179,867
202,241
Нийт өр төлбөрийн дүн
2,847,490
2,961,247
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө
55,343
16,585
Нэмж төлөгдсөн капитал
-
56,495
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл
15,670
15,670
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал
135,253
152,719
Бусад өөрийн хөрөнгө
23,915
32,567
Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдох эздийн өмч
230,181
274,036
Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд

19,392
Нийт өөрийн хөрөнгө
230,181
293,428
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн
3,077,671
3,254,675Тэнцлийн гадуурх данс


Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
181,662
181,662


25 сая төгрөг хүртэлх зээлийн эрхтэй кредит карт

МИАТ кредит карт