Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Санхүүгийн байдлын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
БАНК
ГРУПП
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
476,794
476,795
Банк ба санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө
46,246
72,858
Хөрөнгө оруулалт
1,202,120
1,201,063
Зээл (цэвэр дүнгээр)
1,411,995
1,526,185
Хэвийн зээл
1,288,458
1,398,743
Хугацаа хэтэрсэн
81,643
85,926
Чанаргүй зээл
100,951
102,044
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр
(4,685)
(5,350)
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага
25,362
26,947
Зээлийн эрсдлийн сан
(79,734)
(82,125)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө
113,138
113,081
Бусад санхүүгийн хөрөнгө
10,369
15,647
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө
36,790
48,228
Хөрөнгө ашиглах эрх
4,499
4,547
Үндсэн хөрөнгө
58,801
61,298
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
22,903
23,730
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө
2,327
2,681
Биет бус хөрөнгө
13,805
19,020
Нийт хөрөнгийн дүн
3,399,787
3,565,133
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах
368,115
367,938
Хадгаламж
1,550,011
1,536,821
Банк ба санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр
983,330
1,063,481
Бусад эх үүсвэр
81,395
81,584
Бусад өр төлбөр
152,035
195,864
Нийт өр төлбөрийн дүн
3,134,886
3,245,688
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө
55,343
16,585
Нэмж төлөгдсөн капитал
-
56,495
Барилгын дахин үнэлгээний нөөц
15,529
15,561
Хуримтлагдсан ашиг
161,086
195,948
Бусад өөрийн хөрөнгө
32,943
34,856
Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдох эздийн өмч
264,901
319,445
Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд
-
-
Нийт өөрийн хөрөнгө
264,901
319,445
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн
3,399,787
3,565,133Тэнцлийн гадуурх данс


Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
125,384
125,384

Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт