Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Санхүүгийн байдлын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
БАНК
ГРУПП
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
784,246
784,247
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө
122,224
174,295
Хөрөнгө оруулалт
504,740
504,977
Зээл (цэвэр дүнгээр)
1,797,512
1,930,835
Хэвийн зээл
1,667,665
1,796,919
Хугацаа хэтэрсэн
74,191
77,712
Чанаргүй зээл
85,761
93,525
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр
(6,554)
(7,283)
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага
32,058
33,932
Зээлийн эрсдлийн сан
(55,609)
(63,970)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө
89,877
89,877
Бусад санхүүгийн хөрөнгө
11,080
14,563
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө
22,050
39,249
Хөрөнгө ашиглах эрх
5,336
5,572
Үндсэн хөрөнгө
62,076
64,223
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
39,038
40,003
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө
4,546
5,734
Биет бус хөрөнгө
12,065
17,358
Нийт хөрөнгийн дүн
3,454,790
3,670,933
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах
290,836
290,380
Хадгаламж
1,552,344
1,551,146
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр
1,077,392
1,185,338
Бусад эх үүсвэр
127,421
132,821
Бусад өр төлбөр
158,152
197,680
Нийт өр төлбөрийн дүн
3,206,145
3,357,365
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө
55,343
16,585
Нэмж төлөгдсөн капитал
-
56,495
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл
15,592
15,625
Хуримтлагдсан ашиг
147,731
169,018
Бусад өөрийн хөрөнгө
29,979
37,007
Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдох эздийн өмч
248,645
294,730
Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд
-
18,838
Нийт өөрийн хөрөнгө
248,645
313,568
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн
3,454,790
3,670,933Тэнцлийн гадуурх данс


Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
109,328
109,328

Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт