Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Санхүүгийн байдлын тайлан


Аудитлагдсан                                                                                                                                                 /мянган.төгрөгөөр/

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
БАНК
ГРУПП
ХӨРӨНГӨ
Бэлэн мөнгө ба Монголбанк дахь харилцах
179,504,448
179,504,736
Монголбанк дахь заавал байлгах нөөц
186,372,668
186,372,668
Бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийг ашиг алдагдалд бүртгэх санхүүгийн хэрэгслүүд
Санхүүгийн үүсмэл хэрэгслүүд
68,968,391
68,968,391
Үнэт цаас
42,356,444
41,316,081
Бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийг бусад дэлгэрэнгүй орлогод бүртгэх санхүүгийн хөрөнгө
Өмчийн үнэт цаас
3,609,660
3,609,660
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа
63,181,771
63,181,771
Хорогдуулсан өртгөөрх санхүүгийн хөрөнгө
Банк ба санхүүгийн байгууллагад байршуулсан харилцах, хадгаламж
76,561,599
102,976,814
Өрийн үнэт цаас
1,207,367,188
1,207,367,188
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа
1,272,781,827
1,393,058,564
Бусад хөрөнгө
40,132,698
55,570,673
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй хөрөнгө
2,607,895
3,006,677
Үндсэн хөрөнгө
62,400,674
64,926,417
Биет бус хөрөнгө
14,633,933
19,928,341
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай хөрөнгө
21,260,252
21,937,068
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө
1,951,859
3,321,917
НИЙТ ХӨРӨНГӨ
3,243,691,307
3,415,046,966
ӨР ТӨЛБӨР
Бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийг ашиг алдагдалд бүртгэх санхүүгийн хэрэгслүүд
Санхүүгийн үүсмэл хэрэгслүүд
728,578
-  
Хорогдуулсан өртгөөрх санхүүгийн өр төлбөр
Бусад банк ба санхүүгийн байгууллагуудын байршуулсан харилцах, хадгаламж
1,938,909
1,938,909
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж
2,025,652,948
2,013,788,763
Зээлээр авсан санхүүжилт
836,317,522
922,234,140
      Өрийн үнэт цаас
-
23,804,186
Хойшлогдсон нөхцөлт хандив
10,318,966
10,318,966
Түрээсийн өр төлбөр
3,176,591
3,276,941
Бусад өр төлбөр
81,110,723
96,242,631
Орлогын татварын өглөг
7,809,768
8,668,424
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР
2,967,054,005
3,080,272,960
ЭЗДИЙН ӨМЧ
Энгийн хувьцаа
55,342,753
16,584,644
Хувьцааны урамшуулал
-
56,495,362
Бусад нөөц
10,531,368
12,308,688
Хуримтлагдсан ашиг
164,465,806
201,667,241
Хөрөнгө оруулалтын үнэлгээний нөөц
2,063,020
2,063,020
Тусгай зориулалттай нөөц
27,892,949
29,280,975
Барилгын дахин үнэлгээний нөөц
15,498,801
15,531,471
БҮЦБДО–д бүртгэх санхүүгийн хөрөнгийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн нөөц
842,605
842,605
Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох эздийн өмч
276,637,302
334,774,006
НИЙТ ЭЗДИЙН ӨМЧ
276,637,302
334,774,006
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ
3,243,691,307
3,415,046,966


Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт