Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Санхүүгийн байдлын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
БАНК
ГРУПП
ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө
417,342
417,343
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө
103,280
153,016
Хөрөнгө оруулалт
358,430
355,516
Зээл (цэвэр дүнгээр)
2,009,792
2,128,405
Хэвийн зээл
1,888,179
2,004,348
Хугацаа хэтэрсэн
61,330
63,951
Чанаргүй зээл
104,883
112,067
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр
(7,949)
(8,690)
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага
36,143
37,184
Зээлийн эрсдлийн сан
(72,794)
(80,455)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө
91,969
91,969
Бусад санхүүгийн хөрөнгө
14,155
16,430
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө
25,362
46,400
Үндсэн хөрөнгө
64,243
67,243
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
44,818
46,234
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө
13,347
13,346
Биет бус хөрөнгө
12,766
18,124
Нийт хөрөнгийн дүн
3,155,504
3,354,026
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах
268,505266,499
Хадгаламж
1,482,2391,481,513
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр
833,084923,655
Бусад эх үүсвэр
120,199142,237
Бусад өр төлбөр
207,933234,433
Нийт өр төлбөрийн дүн
2,911,9603,048,337
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө
55,343
16,585
Нэмж төлөгдсөн капитал
-
56,495
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл
15,670
15,702
Хуримтлагдсан ашиг
138,246157,135
Бусад өөрийн хөрөнгө
34,28541,124
Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдох эздийн өмч
243,544287,041
Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд

18,648
Нийт өөрийн хөрөнгө
243,544305,689
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн
3,155,5043,354,026Тэнцлийн гадуурх данс


Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)
129,059
129,059

Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт