Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Санхүүгийн байдлын тайлан


Аудитлагдсан                                                                                                                                                 /мянган.төгрөгөөр/

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
БАНК
ГРУПП
ХӨРӨНГӨ
Бэлэн мөнгө ба Монголбанк дахь харилцах
311,120,435
311,122,191
Монголбанк дахь заавал байлгах нөөц
185,992,584
185,992,584
Бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийг ашиг алдагдалд бүртгэх санхүүгийн хэрэгслүүд
Санхүүгийн үүсмэл хэрэгслүүд
109,040,886
109,040,886
Үнэт цаас
42,816,794
39,694,844
Бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийг бусад дэлгэрэнгүй орлогод бүртгэх санхүүгийн хөрөнгө
Өмчийн үнэт цаас
3,332,261
3,332,261
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа
52,705,192
52,705,192
Хорогдуулсан өртгөөрх санхүүгийн хөрөнгө
Бусад банк ба санхүүгийн байгууллагад байршуулсан харилцах, хадгаламж
169,019,735
209,517,098
Өрийн үнэт цаас
174,716,294
174,716,294
Даатгалын үйл ажиллагааны хөрөнгө оруулалт
-
937,138
Харилцагчдад олгосон зээл ба урьдчилгаа
1,860,829,157
1,963,942,078
Бусад хөрөнгө
31,893,205
50,348,845
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй хөрөнгө
13,858,798
13,858,798
Үндсэн хөрөнгө
66,778,589
69,925,232
Биет бус хөрөнгө
12,791,528
18,139,866
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай хөрөнгө
45,260,580
46,976,760
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө
4,568,450
4,820,670
НИЙТ ХӨРӨНГӨ
3,084,724,488
3,255,070,737
ӨР ТӨЛБӨР
Бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийг ашиг алдагдалд бүртгэх санхүүгийн хэрэгслүүд
Санхүүгийн үүсмэл хэрэгслүүд
3,368,186
73,679
Хорогдуулсан өртгөөрх санхүүгийн өр төлбөр
Репо хэлцэл
168,328,334
168,328,334
Бусад банк ба санхүүгийн байгууллагуудын байршуулсан харилцах, хадгаламж
63,079,408
63,079,408
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж
1,590,379,822
1,587,543,785
Зээлээр авсан санхүүжилт
845,837,178
940,028,553
Хоёрдогч өглөг
107,333,707
107,333,707
Хойшлогдсон нөхцөлт хандив
4,858,878
4,858,878
Бусад өр төлбөр
60,676,033
80,128,524
Орлогын татварын өглөг
4,050,015
5,284,157
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР
2,847,911,561
2,956,659,025
ЭЗДИЙН ӨМЧ
Энгийн хувьцаа
55,342,753
16,584,644
Хувьцааны урамшуулал
-
56,495,362
Бусад нөөц
10,531,368
8,775,483
Хуримтлагдсан ашиг
131,475,993
149,108,332
Хөрөнгө оруулалтын үнэлгээний нөөц
1,854,970
1,854,970
Тусгай зориулалтын нөөц
21,938,002
21,938,002
Барилгын дахин үнэлгээний нэмэгдэл
15,669,841
15,702,511
Гадаад валютын хөрвүүлгийн нөөц
-8,525,898
Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох эздийн өмч
236,812,927
278,985,202
Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд ногдох
-19,426,510
НИЙТ ЭЗДИЙН ӨМЧ
236,812,927
298,411,712
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ
3,084,724,488
3,255,070,737


25 сая төгрөг хүртэлх зээлийн эрхтэй кредит карт

МИАТ кредит карт