Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Орлогын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

Орлого, зардлын зүйл
Банк
Групп


Хүүгийн орлого
113,955
113,955
     Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн
3,771
3,771
     Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн
507
507
     Үнэт цаасны
25,243
25,243
     Зээлийн
77,671
77,671
     Бусад хүүгийн орлого
6,763
6,763
 Хүүгийн зардал
61,910
61,910
    Харилцахад төлсөн хүү
31
31
    Хадгаламжинд төлсөн хүү
35,664
35,664
    Зээлийн хүүгийн зардал
16,257
16,257
    Үнэт цаасны хүүгийн зардал
75
75
    Бусад хүүгийн зардал
9,883
9,883
Хүүгийн цэвэр орлого
52,045
52,045
Эрсдлийн сангийн зардал
--
Эрсдлийн сангийн дараах цэвэр орлого
52,045
52,045
Бусад орлого
18,466
18,922
 Хүүгийн бус орлого
17,432
17,888
      Арилжааны орлого
741
740
      Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого
4,033
4,490
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого
10,328
10,328
Бусад хүүгийн бус орлого
2,330
2,330
Бусад орлого, олз
1,034
1,034
Бусад зардал
29,665
29,754
Хүүгийн бус зардал
29,145
29,235
     Бусад эрсдлийн сангийн зардал
1,285
1,285
     Арилжааны зардал
-
-
     Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал
--
     Хураамж, шимтгэлийн зардал
2,830
2,830
     Үйл ажиллагааны бусад зардал
25,030
25,120
Бусад зардал, гарз
520
519
Татварын өмнөх ашиг
40,846
41,213
Орлогын татварын зардал
7,494
7,590
Хойшлогдсон татварын зардал/ (орлого)
2,094
2,099
Татварын дараах ашиг
31,258
31,524
Бусад дэлгэрэнгүй орлого


Хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнийн алдагдал, татварын дараах
(583)
(583)
Гадаад үйл ажиллагааны ханшийн хөрвүүлгийн зөрүү, татварын дараах байдлаар
-
-
Нийт дэлгэрэнгүй орлого, татварын дараах байдлаар
30,675
30,941
     Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох
30,675
30,941
     Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд ногдох
-
-