Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Орлогын тайлан


сая.төгрөгөөр/

Хүүгийн орлого
330,532
354,075
     Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн
11,943
11,943
     Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн
5,474
8,184
     Үнэт цаасны
55,077
55,232
     Зээлийн
258,038
278,716
     Бусад хүүгийн орлого
-  
-  
 Хүүгийн зардал
248,524
256,541
    Харилцахад төлсөн хүү
6,542
6,486
    Хадгаламжинд төлсөн хүү
146,942
146,842
    Зээлийн хүүгийн зардал
89,148
97,323
    Үнэт цаасны хүүгийн зардал
469
469
    Бусад хүүгийн зардал
5,423
5,421
Хүүгийн цэвэр орлого
82,008
97,534
Эрсдлийн сангийн зардал
(2,751)3,650
Эрсдлийн сангийн дараах цэвэр орлого
84,759
93,884
Бусад орлого
28,258
37,140
 Хүүгийн бус орлого
26,187
34,227
     Арилжааны орлого
   -
-  
     Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого
-
-  
     Хураамж, шимтгэлийн орлого
25,975
26,184
     Бусад хүүгийн бус орлого
212
8,043
Бусад орлого, олз
2071
2,913
Бусад зардал
97,265
114,344
Хүүгийн бус зардал
95,623
112,812
     Бусад эрсдлийн сангийн зардал
1,310
1,288
     Арилжааны зардал
18,770
20,277
     Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал
157
1,986
     Хураамж, шимтгэлийн зардал
4,416
4,543
     Үйл ажиллагааны бусад зардал
70,970
84,718
Бусад зардал, гарз
1,642
1,532
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал
15,752
16,680
Орлогын татварын зардал
4,655
8,048
Хойшлогдсон татварын орлого
(3,389)
(3,389)
Татварын дараах ашиг, алдагдал
14,486
12,021
      Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох
14,486
12,957
       Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд ногдох
-  
(936)
Бусад дэлгэрэнгүй орлого
16,336
17,784
Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн
30,822
29,805
     Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох
30,822
30,024
     Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд ногдох
-
(219)

25 сая төгрөг хүртэлх зээлийн эрхтэй кредит карт

МИАТ кредит карт