Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Орлогын тайлан


Аудитлагдсан                                                                                                                                                                     /мянган.төгрөгөөр/

Орлого, зардлын зүйл
Банк
Групп
Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого
366,408,789
389,753,707
Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал
(257,517,582)
(268,554,855)
Хүүгийн цэвэр орлого
108,891,207
121,198,852
Хураамж ба шимтгэлийн орлого
22,895,400
23,309,733
Хураамж ба шимтгэлийн зардал
(6,379,964)
(6,530,883)
Хураамж ба шимтгэлийн цэвэр орлого
16,515,436
16,778,850
Арилжааны цэвэр алдагдал
(5,270,026)
1,740,319
Бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийг  ашиг алдагдалд бүртгэдэг бусад санхүүгийн хэрэгслүүдийн цэвэр орлого
3,255,082
3,279,836
Даатгалын үйл ажиллагааны орлого
-
4,273,380
Үйл ажиллагааны бусад цэвэр зардал
1,456,477
(6,472,563)
Үйл ажиллагааны нийт орлого
124,848,176
140,798,674
Зээлийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдлын цэвэр зардал
(19,021,376)
(19,764,389)
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого
105,826,800
121,034,285
Үйл ажиллагааны зардал
(68,405,082)
(75,601,576)
Хойшлогдсон нөхцөлт хандивын хорогдуулга
1,174,729
1,174,729
Татварын өмнөх ашиг
38,596,447
46,607,438
Орлогын татварын зардал
(8,804,473)
(10,678,919)
Зогсоосон үйл ажиллагааны тайлант жилийн ашиг/(алдагдал)
-
54,013
Тайлант жилийн ашиг
29,791,974
35,982,532
Үүнээс:
Толгой компанийн хувьцаа  эзэмшигчдэд ногдох
29,791,974
36,602,987
Хяналтын бус багц  эзэмшигчдэд ногдох
-
(620,455)

29,791,974
35,982,532
Бусад дэлгэрэнгүй орлого
Дараагийн тайлант үеүдэд орлого, үр дүнгийн тайланд ангилагдахгүй бусад дэлгэрэнгүй орлого:


Хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнийн ашиг, татварын дараах
169,431
169,431
Гадаад үйл ажиллагааны ханшийн хөрвүүлгийн зөрүү, татварын дараах байдлаар
-
34,567
БҮЦБДО–д бүртгэх санхүүгийн хөрөнгийн бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийн ашиг, татварын дараах
842,605
842,605
Нийт дэлгэрэнгүй орлого (татварын дараах)
30,804,010
37,029,135
Үүнээс:
Толгой компанийн хувьцаа  эзэмшигчдэд ногдох
30,804,010
37,629,063
Хяналтын бус багц  эзэмшигчдэд ногдох
-
(599,928)

30,804,010
37,029,135

Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт