Хайх зүйлээ бичнэ үү

Орлогын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

Орлого, зардлын зүйл
Банк
групп


Хүүгийн орлого
384,386
384,386
     Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн
13,188
13,188
     Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн
1,012
1,012
     Үнэт цаасны
79,147
79,147
     Зээлийн
283,406
283,406
     Бусад хүүгийн орлого
7,633
7,633
 Хүүгийн зардал
204,918
204,879
    Харилцахад төлсөн хүү
1,301
1,262
    Хадгаламжид төлсөн хүү
114,881
114,881
    Зээлийн хүүгийн зардал
66,177
66,177
    Үнэт цаасны хүүгийн зардал
375
375
    Бусад хүүгийн зардал
22,184
22,184
Хүүгийн цэвэр орлого
179,468
179,507
Эрсдлийн сангийн зардал
-
-
Эрсдлийн сангийн дараах цэвэр орлого
179,468
179,507
Бусад орлого
49,133
49,658
 Хүүгийн бус орлого
46,236
46,761
      Арилжааны орлого
8,301
8,521
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого
35,034
35,030
Бусад хүүгийн бус орлого
2,901
3,210
Бусад орлого, олз
2,897
2,897
Бусад зардал
92,544
93,331
Хүүгийн бус зардал
91,102
91,741
     Бусад эрсдлийн сангийн зардал
1,848
2,158
     Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал
1,061
1,061
     Хураамж, шимтгэлийн зардал
9,502
9,602
     Үйл ажиллагааны бусад зардал
78,691
78,920
Бусад зардал, гарз
1,442
1,590
Татварын өмнөх ашиг
136,057
135,834
Орлогын татварын зардал
35,808
38,812
Хойшлогдсон татварын зардал/ (орлого)
(1,388)
(1,383)
Татварын дараах ашиг
101,637
98,405
Бусад дэлгэрэнгүй орлого


Хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнийн алдагдал, татварын дараах
(831)
(831)
Нийт дэлгэрэнгүй орлого, татварын дараах байдлаар
100,806
97,574
Үүнээс:


Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох
100,806
95,595
Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд ногдох
-1,979
Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг96.5-

Гэнэтийн мөнгөний хэрэгцээг амархан шийднэ.

Амар зээл