Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Орлогын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

Орлого, зардлын зүйл
Банк
Групп
Хүүгийн орлого
342,281
371,277
     Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн
8,165
8,165
     Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн
5,393
8,438
     Үнэт цаасны
19,796
19,837
     Зээлийн
308,927
334,837
 Хүүгийн зардал
249,214
265,570
    Харилцахад төлсөн хүү
7,286
7,235
    Хадгаламжинд төлсөн хүү
151,562
151,488
    Зээлийн хүүгийн зардал
77,989
90,063
    Үнэт цаасны хүүгийн зардал
869
869
    Бусад хүүгийн зардал
11,508
15,915
Хүүгийн цэвэр орлого
93,067
105,707
Эрсдлийн сангийн зардал
15,917
17,415
Эрсдлийн сангийн дараах цэвэр орлого
77,150
88,292
Бусад орлого
39,889
50,412
 Хүүгийн бус орлого
34,566
44,766
      Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого
4,334
4,111
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого
30,232
30,783
Бусад хүүгийн бус орлого
-  
9,872
Бусад орлого, олз
5,323
5,646
Бусад зардал
100,103
117,377
Хүүгийн бус зардал
89,765
106,647
     Бусад эрсдлийн сангийн буцаалт
(582)
(544)
     Арилжааны зардал
16,392
16,195
     Хураамж, шимтгэлийн зардал
7,333
7,443
     Үйл ажиллагааны бусад зардал
66,622
83,553
Бусад зардал, гарз
10,338
10,730
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал
16,936
21,327
Орлогын татварын зардал
2,806
4,380
Хойшлогдсон татварын орлого
2,667
2,665
Татварын дараах ашиг, алдагдал
11,463
14,282
Бусад дэлгэрэнгүй орлого


Бодит үнэ цэнийг бусад дэлгэрэнгүй орлогод бүртгэх үнэт цаасны нөөц, татварын дараах байдлаар
39
39
Гадаад үйл ажиллагааны ханшийн хөрвүүлгийн зөрүү, татварын дараах байдлаар
-
525
Нийт дэлгэрэнгүй орлого, татварын дараах байдлаар
11,502
14,846
     Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох
11,502
14,680
     Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд ногдох
-
166Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт