Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Орлогын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

Орлого, зардлын зүйл
Банк
Групп


Хүүгийн орлого
277,786
295,625
     Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн
5,107
5,107
     Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн
463
2,606
     Үнэт цаасны
71,622
71,622
     Зээлийн
196,180
215,546
     Бусад хүүгийн орлого
4,414
744
 Хүүгийн зардал
201,054
209,601
    Харилцахад төлсөн хүү
2,591
2,585
    Хадгаламжинд төлсөн хүү
109,582
109,365
    Зээлийн хүүгийн зардал
57,725
66,512
    Үнэт цаасны хүүгийн зардал
185
143
    Бусад хүүгийн зардал
30,971
30,996
Хүүгийн цэвэр орлого
76,732
86,024
Эрсдлийн сангийн зардал
21,363
23,445
Эрсдлийн сангийн дараах цэвэр орлого
55,369
62,579
Бусад орлого
27,807
38,693
 Хүүгийн бус орлого
26,519
37,377
      Арилжааны орлого
-
4,319
      Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого
1,202
-
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого
21,509
22,025
Бусад хүүгийн бус орлого
3,808
11,033
Бусад орлого, олз
1,288
1,316
Бусад зардал
59,770
72,678
Хүүгийн бус зардал
57,171
69,952
     Бусад эрсдлийн сангийн зардал
488
611
     Арилжааны зардал
4,749
-
     Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал
-
7,559
     Хураамж, шимтгэлийн зардал
4,733
4,851
     Үйл ажиллагааны бусад зардал
47,201
56,931
Бусад зардал, гарз
2,599
2,726
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал
23,406
28,594
Орлогын татварын зардал
3,803
5,899
Хойшлогдсон татварын зардал/ (орлого)
187
(707)
Татварын дараах ашиг, алдагдал
19,416
23,402
Бусад дэлгэрэнгүй орлого


Хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнийн алдагдал, татварын дараах
(348)
(348)
Гадаад үйл ажиллагааны ханшийн хөрвүүлгийн зөрүү, татварын дараах байдлаар
-
34
Нийт дэлгэрэнгүй орлого, татварын дараах байдлаар
19,068
23,088
     Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох
19,068
23,688
     Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд ногдох
-
(600)Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт