Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Орлогын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

Орлого, зардлын зүйл
Банк
Групп
Хүүгийн орлого
243,496
260,678
     Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн
5,202
5,202
     Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн
3,839
5,867
     Үнэт цаасны
45,449
45,558
     Зээлийн
189,006
204,051
     Бусад хүүгийн орлого
-  
-  
 Хүүгийн зардал
183,511
189,079
    Харилцахад төлсөн хүү
4,618
4,581
    Хадгаламжинд төлсөн хүү
109,934
109,860
    Зээлийн хүүгийн зардал
64,986
70,673
    Үнэт цаасны хүүгийн зардал
123
123
    Бусад хүүгийн зардал
3,850
3,842
Хүүгийн цэвэр орлого
59,985
71,599
Эрсдлийн сангийн зардал
757
6,688
Эрсдлийн сангийн дараах цэвэр орлого
59,228
64,911
Бусад орлого
24,994
29,977
 Хүүгийн бус орлого
22,031
26,245
     Арилжааны орлого
-  
-  
     Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого
4,024
2,309
     Хураамж, шимтгэлийн орлого
17,496
17,741
     Бусад хүүгийн бус орлого
511
6,195
Бусад орлого, олз
2,963
3,732
Бусад зардал
74,143
85,241
Хүүгийн бус зардал
73,607
84,698
     Бусад эрсдлийн сангийн зардал
-
184
     Арилжааны зардал
18,552
19,048
     Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал
-
-
     Хураамж, шимтгэлийн зардал
2,881
2,965
     Үйл ажиллагааны бусад зардал
52,174
62,501
Бусад зардал, гарз
536
543
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал
10,079
9,647
Орлогын татварын зардал
1,517
4,180
Хойшлогдсон татварын орлого
(3,800)
(3,800)
Татварын дараах ашиг, алдагдал
12,362
9,267
      Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох
12,362
9,929
       Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд ногдох
-  
(662)
Бусад дэлгэрэнгүй орлого
15,726
15,660
Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн
28,088
24,927
     Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох
28,088
25,623
     Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд ногдох
-
(696)

25 сая төгрөг хүртэлх зээлийн эрхтэй кредит карт

МИАТ кредит карт