Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Орлогын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

Орлого, зардлын зүйл
Банк
Групп


Хүүгийн орлого
172,044
173,093
     Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн
2,654
2,654
     Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн
62
1,111
     Үнэт цаасны
32,249
32,249
     Зээлийн
134,337
134,337
     Бусад хүүгийн орлого
2,742
2,742
 Хүүгийн зардал
73,962
73,951
    Харилцахад төлсөн хүү
-
-
    Хадгаламжинд төлсөн хүү
51,922
51,906
    Зээлийн хүүгийн зардал
16,269
16,269
    Үнэт цаасны хүүгийн зардал
-
-
    Бусад хүүгийн зардал
5,771
5,776
Хүүгийн цэвэр орлого
98,082
99,142
Эрсдлийн сангийн зардал
11,006
11,006
Эрсдлийн сангийн дараах цэвэр орлого
87,076
88,136
Бусад орлого
31,922
34,523
 Хүүгийн бус орлого
29,887
32,489
      Арилжааны орлого
9,096
9,394
      Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого
1,791
1,714
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого
18,635
18,462
Бусад хүүгийн бус орлого
365
2,919
Бусад орлого, олз
2,035
2,034
Бусад зардал
50,698
52,762
Хүүгийн бус зардал
49,870
51,893
     Бусад эрсдлийн сангийн зардал
1,532
1,537
     Арилжааны зардал
-
-
     Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал
-
-
     Хураамж, шимтгэлийн зардал
5,443
5,494
     Үйл ажиллагааны бусад зардал
42,895
44,862
Бусад зардал, гарз
828
869
Татварын өмнөх ашиг
68,300
69,897
Орлогын татварын зардал
19,037
19,345
Хойшлогдсон татварын зардал/ (орлого)
309
312
Татварын дараах ашиг
48,954
50,240
Бусад дэлгэрэнгүй орлого


Хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнийн алдагдал, татварын дараах
(175)
(175)
Гадаад үйл ажиллагааны ханшийн хөрвүүлгийн зөрүү, татварын дараах байдлаар
-
-
Нийт дэлгэрэнгүй орлого, татварын дараах байдлаар
48,779
50,065
     Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох
48,779
50,065
     Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд ногдох
-
-Аваргын цомыг гартаа атга

FIFA World Cup Виза карт