Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Орлогын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

Орлого, зардлын зүйл
Банк
Групп
Хүүгийн орлого
173,891187,807
     Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн
3,4693,469
     Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн
4,7136,181
     Үнэт цаасны
9,5399,575
     Зээлийн
156,170168,582
     Бусад хүүгийн орлого
-  
-  
 Хүүгийн зардал
122,317128,013
    Харилцахад төлсөн хүү
3,4213,383
    Хадгаламжинд төлсөн хүү
76,28876,257
    Зээлийн хүүгийн зардал
36,38342,144
    Үнэт цаасны хүүгийн зардал
665665
    Бусад хүүгийн зардал
5,5605,564
Хүүгийн цэвэр орлого
51,57459,794
Эрсдлийн сангийн зардал
8,1579,037
Эрсдлийн сангийн дараах цэвэр орлого
43,41750,757
Бусад орлого
13,74818,684
 Хүүгийн бус орлого
14,48219,157
Арилжааны орлого
-  
-  
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого
-  
-  
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого
14,48214,844
Бусад хүүгийн бус орлого
-  
4,313
Бусад орлого, олз
(734)(473)
Бусад зардал
46,12556,457
Хүүгийн бус зардал
45,97656,306
     Бусад эрсдлийн сангийн зардал
3,5173,403
     Арилжааны зардал
7,7287,920
     Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал
(1,377)219
     Хураамж, шимтгэлийн зардал
3,3783,438
     Үйл ажиллагааны бусад зардал
32,73041,326
Бусад зардал, гарз
149151
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал
11,04012,984
Орлогын татварын зардал
4,0424,825
Хойшлогдсон татварын орлого
227227
Татварын дараах ашиг, алдагдал
6,7717,932
Бусад дэлгэрэнгүй орлого


Борлуулахад бэлэн үнэт цаасны бодит үнэ цэнийн ашиг, татварын дараах байдлаар
(39)(39)
Гадаад үйл ажиллагааны ханшийн хөрвүүлгийн зөрүү, татварын дараах байдлаар
-
143
Нийт дэлгэрэнгүй орлого, татварын дараах байдлаар
6,7328,036
     Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох
6,732
8,058
     Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд ногдох
-
(22)Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт