Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Орлогын тайлан


Аудитлагдсан                                                                                                                                                                     /мянган.төгрөгөөр/

Орлого, зардлын зүйл
Банк
Групп
Тасралтгүй үйл ажиллагаа
Хүү болон түүнтэй адилтгах орлого
335,889,236
359,425,347
Хүү болон түүнтэй адилтгах зардал
(244,880,134)
(252,898,833)
Хүүгийн цэвэр орлого
91,009,102
106,526,514
Хураамж ба шимтгэлийн орлого
18,631,211
18,783,320
Хураамж ба шимтгэлийн зардал
(4,416,425)
(4,542,550)
Хураамж ба шимтгэлийн цэвэр орлого
14,214,786
14,240,770
Арилжааны цэвэр алдагдал
(18,306,148)
(20,110,101)
Бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийг ашиг алдагдалд бүртгэдэг бусад санхүүгийн хэрэгслүүдийн хүүгийн орлого
3,400,429
3,402,484
Даатгалын үйл ажиллагааны орлого
-
4,445,605
Үйл ажиллагааны бусад (зардал)/орлого
(4,450,827)
(5,807,131)
Хүүгийн бус цэвэр (зардал)/орлого
(5,141,760)
(3,828,373)
Үйл ажиллагааны нийт орлого
85,867,342
102,698,141
Зээлийн үнэ цэнийн бууралтын алдагдлын буцаалт
9,676,954
7,745,826
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого
95,544,296
110,443,967
Үйл ажиллагааны зардал
(75,294,266)
(85,476,044)
Хойшлогдсон нөхцөлт хандивын хорогдуулга
1,383,251
1,383,251
Татварын өмнөх ашиг
21,633,281
26,351,174
Орлогын татварын зардал
(1,263,992)
(4,609,534)
Тасралтгүй үйл ажиллагааны тайлант жилийн ашиг
20,369,289
21,741,640
Зогсоосон үйл ажиллагаа
Зогсоосон үйл ажиллагааны тайлант жилийн ашиг
-
266,518
Тайлант жилийн ашиг
20,369,289
22,008,158
Үүнээс:
Толгой компанийн хувьцаа  эзэмшигчдэд ногдох
20,369,289
22,910,812
Хяналтын бус багц  эзэмшигчдэд ногдох
-
(902,654)

20,369,289
22,008,158
Бусад дэлгэрэнгүй орлого
Дараагийн тайлант үеүдэд орлого, үр дүнгийн тайланд ангилагдах бусад дэлгэрэнгүй орлого:
-
-
Хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнийн ашиг, татварын дараах
675,256
675,256
Барилгын дахин үнэлгээний олз
15,669,841
15,702,511
Гадаад үйл ажиллагааны ханшийн хөрвүүлгийн зөрүү, татварын дараах байдлаар
-
1,431,064
Нийт дэлгэрэнгүй орлого (татварын дараах)
36,714,386
39,816,989
Үүнээс:
Толгой компанийн хувьцаа  эзэмшигчдэд ногдох
36,714,386
40,001,462
Хяналтын бус багц  эзэмшигчдэд ногдох
-
(184,473)

36,714,386
39,816,989

25 сая төгрөг хүртэлх зээлийн эрхтэй кредит карт

МИАТ кредит карт