Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Орлогын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

Орлого, зардлын зүйл
Банк
Групп
Хүүгийн орлого
94,450
100,564
     Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн
2,167
2,167
     Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн
119
899
     Үнэт цаасны
21,779
21,779
     Зээлийн
69,037
75,719
     Бусад хүүгийн орлого
1,348
-  
 Хүүгийн зардал
71,158
74,282
    Харилцахад төлсөн хүү
1,966
1,961
    Хадгаламжинд төлсөн хүү
38,391
38,367
    Зээлийн хүүгийн зардал
19,538
22,727
    Үнэт цаасны хүүгийн зардал
115
73
    Бусад хүүгийн зардал
11,148
11,154
Хүүгийн цэвэр орлого
23,292
26,282
Эрсдлийн сангийн зардал
4,997
6,460
Эрсдлийн сангийн дараах цэвэр орлого
18,295
19,822
Бусад орлого
10,828
16,163
 Хүүгийн бус орлого
9,414
14,747
      Арилжааны орлого
2,391
5,010
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого
7,013
7,121
Бусад хүүгийн бус орлого
10
2,616
Бусад орлого, олз
1,414
1,416
Бусад зардал
24,495
30,971
Хүүгийн бус зардал
22,325
28,797
     Бусад эрсдлийн сангийн зардал
141
141
     Арилжааны зардал
4,280
4,450
     Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал
555
3,195
     Хураамж, шимтгэлийн зардал
1,513
1,551
     Үйл ажиллагааны бусад зардал
15,836
19,460
Бусад зардал, гарз
2,170
2,174
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал
4,628
5,014
Орлогын татварын зардал
649
950
Хойшлогдсон татварын зардал
143
143
Татварын дараах ашиг, алдагдал
3,836
3,921
Бусад дэлгэрэнгүй орлого


Хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнийн алдагдал, татварын дараах
(488)
(488)
Гадаад үйл ажиллагааны ханшийн хөрвүүлгийн зөрүү, татварын дараах байдлаар
-
32
Нийт дэлгэрэнгүй орлого, татварын дараах байдлаар
3,348
3,465
     Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох
3,348
4,065
     Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд ногдох
-
(600)Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт