Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Орлогын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

Орлого, зардлын зүйл
Банк
Групп


Хүүгийн орлого
156,158
168,085
     Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн
1,532
1,532
     Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн
63
1,352
     Үнэт цаасны
40,470
40,470
     Зээлийн
106,098
118,228
     Бусад хүүгийн орлого
7,995
6,503
 Хүүгийн зардал
94,929
99,759
    Харилцахад төлсөн хүү
1111
    Хадгаламжинд төлсөн хүү
58,774
58,693
    Зээлийн хүүгийн зардал
21,229
26,132
    Үнэт цаасны хүүгийн зардал
9494
    Бусад хүүгийн зардал
14,821
14,829
Хүүгийн цэвэр орлого
61,229
68,326
Эрсдлийн сангийн зардал
4,786
5,138
Эрсдлийн сангийн дараах цэвэр орлого
56,443
63,188
Бусад орлого
18,710
22,399
 Хүүгийн бус орлого
16,698
20,348
      Арилжааны орлого
1,823
2,271
      Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого
409
-
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого
14,426
14,675
Бусад хүүгийн бус орлого
403,402
Бусад орлого, олз
2,012
2,051
Бусад зардал
40,832
45,601
Хүүгийн бус зардал
39,296
43,995
     Бусад эрсдлийн сангийн зардал
2,706
2,760
     Арилжааны зардал
-
-
     Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал
-
53
     Хураамж, шимтгэлийн зардал
3,597
3,664
     Үйл ажиллагааны бусад зардал
32,993
37,518
Бусад зардал, гарз
1,536
1,606
Татварын өмнөх ашиг
34,321
39,986
Орлогын татварын зардал
9,902
10,981
Хойшлогдсон татварын зардал/ (орлого)
(296)
(295)
Татварын дараах ашиг
24,715
29,300
Бусад дэлгэрэнгүй орлого


Хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнийн алдагдал, татварын дараах
(72)
(72)
Гадаад үйл ажиллагааны ханшийн хөрвүүлгийн зөрүү, татварын дараах байдлаар
-
-
Нийт дэлгэрэнгүй орлого, татварын дараах байдлаар
24,643
29,228
     Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох
24,643
29,228
     Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд ногдох
-
-Уншуулах тусам урамтай

Monpay төлбөрийн карт