Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Орлогын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

Орлого, зардлын зүйл
Банк
Групп
Хүүгийн орлого
187,523
199,398
     Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн
3,649
3,649
     Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн
275
1,702
     Үнэт цаасны
44,395
44,395
     Зээлийн
136,287
149,383
     Бусад хүүгийн орлого
2,917
269
 Хүүгийн зардал
141,766
147,871
    Харилцахад төлсөн хүү
2,584
2,578
    Хадгаламжинд төлсөн хүү
75,098
74,999
    Зээлийн хүүгийн зардал
41,263
47,499
    Үнэт цаасны хүүгийн зардал
120
79
    Бусад хүүгийн зардал
22,701
22,716
Хүүгийн цэвэр орлого
45,757
51,527
Эрсдлийн сангийн зардал
9,177
11,132
Эрсдлийн сангийн дараах цэвэр орлого
36,580
40,395
Бусад орлого
18,733
22,578
 Хүүгийн бус орлого
15,914
19,692
      Арилжааны орлого
-
663
      Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого
1,977
-
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого
13,937
14,267
Бусад хүүгийн бус орлого
-
4,762
Бусад орлого, олз
2,819
2,886
Бусад зардал
46,242
51,612
Хүүгийн бус зардал
39,917
45,277
     Бусад эрсдлийн сангийн зардал
433
539
     Арилжааны зардал
5,123
-
     Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал
-
3,580
     Хураамж, шимтгэлийн зардал
3,007
3,086
     Үйл ажиллагааны бусад зардал
31,354
38,072
Бусад зардал, гарз
6,325
6,335
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал
9,071
11,361
Орлогын татварын зардал
1,709
2,118
Хойшлогдсон татварын зардал
665
670
Татварын дараах ашиг, алдагдал
6,697
8,573
Бусад дэлгэрэнгүй орлого


Хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнийн алдагдал, татварын дараах
(316)
(316)
Гадаад үйл ажиллагааны ханшийн хөрвүүлгийн зөрүү, татварын дараах байдлаар
-
34
Нийт дэлгэрэнгүй орлого, татварын дараах байдлаар
6,381
8,291
     Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох
6,381
8,891
     Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд ногдох
-
(600)Уншуулах тусам урамтай

Candy төлбөрийн карт