Хайх зүйлээ бичнэ үү

Орлогын тайлан


/сая.төгрөгөөр/

Орлого, зардлын зүйл
Банк
Групп


Хүүгийн орлого
168,769
168,769
     Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн
4,883
4,883
     Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн
1,338
1,338
     Үнэт цаасны
39,547
39,547
     Зээлийн
119,515
119,515
     Бусад хүүгийн орлого
3,486
3,486
 Хүүгийн зардал
95,420
95,406
    Харилцахад төлсөн хүү
974
960
    Хадгаламжинд төлсөн хүү
50,351
50,351
    Зээлийн хүүгийн зардал
26,056
26,056
    Үнэт цаасны хүүгийн зардал
186
186
    Бусад хүүгийн зардал
17,853
17,853
Хүүгийн цэвэр орлого
73,349
73,363
Эрсдлийн сангийн зардал
--
Эрсдлийн сангийн дараах цэвэр орлого
73,349
73,363
Бусад орлого
19,906
19,906
 Хүүгийн бус орлого
19,499
19,499
      Арилжааны орлого
2,699
2,700
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого
12,162
12,161
Бусад хүүгийн бус орлого
4,638
4,638
Бусад орлого, олз
407
407
Бусад зардал
36,168
36,225
Хүүгийн бус зардал
35,514
35,568
     Бусад эрсдлийн сангийн зардал
244
244
     Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал
574
575
     Хураамж, шимтгэлийн зардал
3,667
3,667
     Үйл ажиллагааны зардал
31,029
31,081
Бусад зардал, гарз
654
657
Татварын өмнөх ашиг
57,087
57,044
Орлогын татварын зардал
11,096
12,573
Хойшлогдсон татварын зардал/ (орлого)
3,934
3,936
Татварын дараах ашиг
42,057
40,535
Бусад дэлгэрэнгүй орлого


Хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнийн алдагдал, татварын дараах
(791)
(791)
Нийт дэлгэрэнгүй орлого, татварын дараах байдлаар
41,267
39,745
     Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох
39,201
37,679
     Хяналтын бус багц эзэмшигчдэд ногдох
2,066
2,066
Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг39.95-

Хадгаламждаа нэмж хийсэн орлогын 100,000₮ тутамд урамшууллын эрх цуглуулж, 1 сая төгрөгөөр хадгаламжаа бүүстлүүлэх 50 хүүхдийн нэг болоорой.

Ирээдүйн саятан хадгаламжийн урамшуулал