Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Чанаргүй активыг бууруулах зорилтын гүйцэтгэл


 

Чанаргүй активыг бууруулах
зорилтыг үнэлэх үзүүлэлт

Стратеги батлагдсан огноо
Чанаргүй активыг бууруулах зорилт
Тайлант хугацааны
2020 оны 9 сарын 30
2019 оны 12 сар 31
Богино хугацаа
2020 оны 12 сар 31
Зорилт
Гүйцэтгэл
Гүйцэтгэлийн %
чанаргүй зээлийн хувь
4.7%
6.3%
6.3%
6.9%109.3%
Нийт зээлийн эрсдэлийн сангийн хувь
3.2%
5.3%
5.3%
6.1%116.0%