Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Чанаргүй активыг бууруулах зорилтын гүйцэтгэл


 сая.төгрөгөөр

Чанаргүй активыг бууруулах
зорилтыг үнэлэх үзүүлэлт

Стратеги батлагдсан огноо
Чанаргүй активыг бууруулах зорилт
Тайлант хугацааны
2019 оны 12 сарын 31
2018 оны 12 сар 31
Богино хугацаа
2019 оны 12 сар 31
Зорилт
Гүйцэтгэл
Гүйцэтгэлийн %
Нийт зээлийн багцын дүн
2,006,612
1,965,4261,965,4261,827,61693.0%
Чанаргүй зээлийн багцын дүн
94,58474,93474,93485,761114.4%
Чанаргүй зээлийн хувь
4.7%
3.8%
3.8%
4.7%-0.9%
Нийт зээлийн эрсдэлийн сан
66,160
71,541
71,541
58,13381.3%
Зээлээс бусад чанаргүй активын дүн
22,795
8,1208,12015,105186.0%
Зээлээс бусад чанаргүй эрсдэлийн сан
13,759
10,661
10,661
14,853139.3%