Хайх зүйлээ бичнэ үү

Чанаргүй активыг бууруулах зорилтын гүйцэтгэл


 

Чанаргүй активыг бууруулах
зорилтыг үнэлэх үзүүлэлт

Стратеги батлагдсан огноо:

2022 оны 12 сарын 31
Чанаргүй активыг бууруулах зорилт
Тайлант ҮЕИЙН

2023.12.31

Богино хугацаа
(Эхний жил)
Дунд хугацаа
(2-4 жил)
Урт хугацаа
(5 болон түүнээс дээш жил)
үлдэгдэл2023 оны 12 сар 31
2025 ОНЫ 12 САР 31
2026+
Зорилт
Гүйцэтгэл
Гүйцэтгэлийн %
Чанаргүй зээлийн хувь
4.7%
4.1%3.8%3.7%4.1%2.9%139.2%
Нийт чанаргүй зээлд эзлэх зээлийн эрсдэлийн сан
114.2%95.4%129.8%132.2%95.4%130.5%136.8%