Хайх зүйлээ бичнэ үү

Банкны тухай


Чанаргүй активыг бууруулах зорилтын гүйцэтгэл


 

Чанаргүй активыг бууруулах
зорилтыг үнэлэх үзүүлэлт

Стратеги батлагдсан огноо
Чанаргүй активыг бууруулах зорилт
Тайлант хугацааны
2021 оны 06 сарын 30
2020 оны 12 сар 31
Богино хугацаа
2021 оны 12 сар 31
Зорилт
Гүйцэтгэл
Гүйцэтгэлийн %
Чанаргүй зээлийн хувь
6.5%
5.5%
5.5%
5.4%97.8%
Нийт зээлийн эрсдэлийн сангийн хувь
6.7%
5.8%
5.8%
6.1%106.2%