Хайх зүйлээ бичнэ үү

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрүүд


2024.04.29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоол
SR-2024-03 2023 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай 
SR-2024-04 2023 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай 
SR-2024-05 Банкны 2023 оны жилийн эцсийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах тухай 
SR-2024-06 ХасБанк ХК-ийн Ногдол ашгийн бодлогод нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 
SR-2024-07 ХасБанкинд ЕСБХБ-тай Фреймворк гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай 
SR-2024-08 ХасБанкинд ОУСК-тай Бодлогын гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай 
SR-2024-09 ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийг ХасБанкинд нэгтгэх хэлбэрээр ХасБанкийг өөрчлөн байгуулах тухай 
SR-2024-10 Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны ээлжит хурал хүртэл хугацаанд бүрэн эрх хэрэгжүүлэх ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай 
SR-2024-11 ХасБанкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний хөлсийг шинэчлэн тогтоох тухай 
SR-2024-12 ХасБанкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны төсвийг батлах тухай 
2024.02.02-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол
SR-2024-1  ХасБанк ХК-ийн Ногдол ашгийн бодлогод нэмэлт өөрчлөлт оруулж, шинэчлэн батлах тухай 
SR-2024-2  2023 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах тухай 
2023.09.15-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол
SR-2023-21  Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 
SR-2023-22  ХасБанк ХК-ийн дүрэм батлах тухай