Хайх зүйлээ бичнэ үү

Органик Монгол Хөтөлбөр

Хэмжээ

ААН 60,000,000 төгрөг хүртэл

Иргэн 20,000,000 төгрөг хүртэл


Хугацаа

3 жил хүртэл


Хүү (жилийн)

12.0%


Зээлийн тооцоолуур

Зээлийг хүүгийн хамт сар бүр цалингаас суутгана.

?

Түгээмэл асуулт

Та түгээмэл асуултуудын хариултыг эндээс харна уу.

Органик Монгол Хөтөлбөр

Та хүнсний ногоо тариалдаг, газар тариалангийн бизнес эрхэлдэг бол хямд өртөгтэй үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтийг ХасБанкнаас авах боломжтой. 

ЗОРИУЛАЛТ

Газар тариалан, хүнсний ногоо тариаланчдад зориулан олгож буй хөнгөлөлттэй бичил зээл.

ТӨСЛИЙН ШАЛГУУР

“Органик Монгол” хөтөлбөр зохион байгуулах багийн хуралдаанаар дэмжигдэж албан бичиг авсан байх.

НӨХЦӨЛ

Нөхцөл    
шимтгэл (төгрөг)
Зээлийн хэмжээ
ААН 60,000,000 төгрөг хүртэл

Иргэн 20,000,000 төгрөг хүртэл

Зээлийн жилийн хүү (жилийн)
12.0%
Хугацаа
3 жил хүртэл
Хамрах хүрээ
 Зуунмод, Сэлэнгэ, Дархан салбарууд  өргөдөл хүлээн авна.
Үйлчилгээний шимтгэл
1.0 %

БҮРДҮҮЛЭХ материал

  • Зээлийн өргөдөл /маягтаар/, 1% зураг;
  • Гэр бүлийн насанд хүрсэн гишүүдийн ИҮ-ийн хуулбар /хаягийн зөрчилгүй/;
  • Амьдарч буй хашаа, байшин, орон сууцны гэрчилгээний хуулбар;
  • Үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, патент, лиценз, түрээсийн гэрээ;
  • Бизнесийн үйл ажиллагааны орлого, үр дүнгийн тооцоо, хар дэвтэр;
  • Тухайн өдрийн байдлаар байгаа бараа материалын тооллогын бүртгэл;
  • Татвар, патент, лицензийн төлбөр төлсөн баримт;
  • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт.

Гэнэтийн мөнгөний хэрэгцээг амархан шийднэ.

Амар зээл

Бизнесийн зээлийн түгээмэл асуулт, хариулт

Хамтран зээлдэгч гэж хэн бэ?

Зээлийн гэрээнд зээлдэгчийн нэгэн адил эрх эдэлж, үүрэг хүлээж байгаа этгээдийг хамтран зээлдэгч гэнэ.

Батлан даагч гэж хэн бэ?

Зээлдэгч нь авсан зээл, хүүг гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгэж чадахыг Банкны өмнө баталж, хэрэв гүйцэтгэхгүй бол зээлдэгчийн өмнөөс зээлийн төлбөрийг төлөх үүрэг хүлээж Банктай гэрээ байгуулсан иргэн, хуулийн этгээдийг хэлнэ.

Хуулийн этгээдийн нэр дээр зээлтэй бол хувь эзэмшигч, захирал нь зээл авч болох уу?

Банкны шаардлагыг хангаж байгаа бол болно.

Бизнесийн зээлтэй бол төслийн зээл авч болох уу?

Төслийн зээлийн нэмэлт шалгуурыг хангаж байгаа тохиолдолд болно. Банканд урьдчилан мэдэгдэх шаардалагатай.

Төслийн зээлтэй бол бизнесийн зээл авч болох уу?

Банкны шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж байгаа бол болно.

Өмнө нь огт зээл авч байгаагүй иргэн, хуулийн этгээд зээл авч бололх уу?

Болно. Зээлийн шалгуур үзүүлэлтүүд хангасан тохиолдолд судалж үзсэний үндсэн дээр зээл олгох эсэх шийдвэр гаргана.

Өөр бусад банканд зээлтэй бол бизнесийн зээл авах боломжтой юу?

Боломжтой. Бусад банкны зээлийн мэдээлэл, таны бизнесийн зээлийн судалгааг хийж үзсэний үндсэн дээр зээл олгох эсэх шийдвэр гаргана.

Бизнесийн зээлд хамтран үүрэг гүйцэтгэгч заавал шаардах уу?

Зээлийн эрсдэлийн үнэлгээнээс хамааран шаардана.

Орон сууцны зээл, өрхийн хэрэглээний бусад зээлтэй бол бизнесийн зээл авч болох уу?

Болно. Зээлийн судалгаагаар бизнесийн орлогоороо зээл төлөх боломжтой байвал бизнесийн зээл авч болно.

Бизнесийн зээлд орлого нотлох баримт гэж ямар баримт шаардах вэ?

Иргэн бол сүүлийн 6 сарын бизнесийн орлого дамжсан дансны хуулга. Хуулийн этгээд бол татварын албанаас баталгаажсан тайлан.

ХасБанкнаас өөр бусад банкны дансаар борлуулалтын орлого дамждаг бол зээл олгох уу.

Олгоно. Тухайн борлуулалтын орлого дамждаг банкны дансны сүүлийн 6 сарын хуулгын мэдээллээр орлогыг баталгаажуулна.

Бизнесийн зээлд ямар барьцаа хөрөнгө шаардах вэ?

Үл хөдлөх эд хөрөнгө, хөдлөх эд хөрөнгө, эргэлтийн хөрөнгө барьцаална.

Хөдлөх хөрөнгөд юу юу ордог вэ?

Хэвийн үйл ажиллагаатай машин, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж.

Барьцаа хөрөнгийг заавал даатгалд хамруулах уу?

Зээлээр санхүүжүүлж буй хөрөнгө бол заавал даатгуулна.

Зээлийн эргэн төлөлтөөс тодорхой хугацаагаар чөлөөлүүлж болох уу?

Бизнесийн улирлын онцлог, орлогын давтамжаас хамааруулан үндсэн төлбөрөөс чөлөөлүүлж болно. Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлүүлсэн саруудад зөвхөн хүүний төлбөр төлнө.

Бизнесийн зээлд өөрийн бус хөрөнгийг барьцаалж болох уу?

Болно. Зээлийн хэмжээнээс хамааран тодорхой хэмжээнд барьцаалах боломжтой.

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл, үндсэн хөрөнгийн зээл давхар авч болох уу?

Болно. Бизнесийн орлого барьцаа хөрөнгийн хэмжээнээс хамааран давхар зээл авч болно.

Барьцаа хөрөнгийг 2-оос дээш зээл дээр давхар барьцаалж болох уу?

Зөвхөн ХасБанкны 2-оос дээш зээлд давхар барьцаалж болно. Банк нь барьцаа хөрөнгийг тэргүүн ээлжинд шаардах эрхтэйгээр барьцаалдаг.

Барьцааны гэрээнд барьцаалуулагч заавал өөрийн биеэр ирж гарын үсэг зурах уу?

Тийм. Барьцааны гэрээнд насанд хүрээгүй хүүхдийг эцэг эх төлөөлөн барьцаа хөрөнгө хамтран өмчлөгчийн зөвшөөрөлд гарын үсэг зурна.

Зээл хугацаа хэтэрвэл барьцаа хөрөнгийг хурааж авах уу?

Зээл төлүүлэхтэй холбоотой арга хэмжээг авсны үр дүнд зээлийг барьцаа хөрөнгөөр үүргийн гүйцэтгэл хангуулах шаардлагатай гэж үзвэл ШШГГ-н шийдвэрийн дагуу шийдвэрлэнэ.

Зээлийн судалгааг заавал газар дээр очиж үзэх үү?

Тийм. Газар дээр буюу таны бизнесийн үйл ажиллагааг зээлийн ажилтан очиж танилцан судалгааг хийнэ.

Зээлийн хугацаанд банканд санхүүгийн мэдээллүүдээ заавал шинэчлэн өгөх шаардалагтай юу?

Банкны зүгээс шаардсан бүх мэдээллийг гаргаж өгөх тухай зээлийн гэрээнд тусгасан байдаг.

Бусад нийтлэг асуултуудыг харах