Хайх зүйлээ бичнэ үү

Овердрафт


Хэмжээ

Сүүлийн 3-6 сард тухайн дансанд хийгдсэн орлогын гүйлгээний сарын дундаж дүнгийн *50%


Хугацаа

24 сар


Хүү

сарын: 1.50%-2.00%

Жилийн: 18.00% - 24.00%
Зээлийн тооцоолуур

Зээлийг хүүгийн хамт сар бүр цалингаас суутгана.

Овердрафт

Овердрафт гэж тухайн харилцагчийн харилцах данс тэг үлдэгдэлтэй байхад тогтоосон хэмжээгээр зарлагын гүйлгээ хийж, 30 хоногийн дотор зээлдэгчийн харилцах дансанд орох орлогоор эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй эрхийг хэлнэ.

Давуу тал:

 • Зээлийн хүсэлтийг хурдан шуурхай ажлын 1 цагийн дотор шийдвэрлэн олгодог;
 • Нэмэлт барьцаа хөрөнгө шаардахгүй.

Бүтээгдэхүүнийн нөхцөл:


Төрөл  
Хэлбэр
Хэмжээ
Хугацаа
зээлийн хүү
ВальютСарын
ЖилийнБОДИТ ӨРТӨГ
/ЖИЛИЙН/
Овердрафтын зээл
Харилцах дансанд
Сүүлийн 3-6 сард тухайн дансанд хийгдсэн орлогын гүйлгээний сарын дундаж дүнгийн *50%
24 сар хүртэл
Төгрөг
2.00%
24.00%
24.53%
Ам. доллар1.50%-1.70%
18.00%-20.40%
18.52%-20.92%
Төлбөрийн картанд
Сүүлийн 3 сарын дундаж цэвэр цалин 80%
Картын хүчинтэй хугацаанд
Төгрөг
2.00%
24.00%
24.25%
Ам. доллар, Юань
1.50%-1.70%
18.00%-20.40%
18.23%-20.64%
Зээл олголтын шимтгэл
0.5 хувь буюу дээд хэмжээ 20,000 төгрөг

Барьцаа хөрөнгө: Таны ирээдүйд орж ирэх мөнгөн хөрөнгө байна.

Тавигдах шаардлага:

 • Гэрээт байгууллагад 6 сараас доошгүй хугацаанд хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа, цаашид 1 жилээс доошгүй хугацаанд ажиллах хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан үндсэн ажилтан;
 • Банкинд харилцах данс, карт, хугацаагүй хадгаламжийн данс нээлгэн Банктай 6 сараас доошгүй хугацаанд харьцаж буй тус дансаараа дамжуулан сар бүр 1 орлого, 2 зарлага болон түүнээс дээш тооны гүйлгээ хийсэн;
 • Банкинд хугацаатай хадгаламж эзэмшдэг харилцагч болон хугацаатай хадгаламжийн данс дахь мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах эрхтэй хамтран эзэмшигч /Үүнд хүүхдийн хадгаламж хамтран эзэмшигч хамаарахгүй/;
 • Банкнаас 3 болон түүнээс дээш удаа зээл авч, хугацаанд төлж байсан, зээлийн сайн түүхтэй харилцагч.

Бүрдүүлэх материал:

 • Зээлийн өргөдөл (ХасБанкны салбараас эсхүл энд дарж татаж авна уу);
 • 1 хувь цээж зураг;
 • Цалингийн тодорхойлолт;
 • Иргэний үнэмлэх, түүний хуулбар;
 • Банкны зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материал.

Бүтээгч гарыг бодитоор санхүүжүүлэгч ХасБанк

Бүтээгч гар