Орон сууцанд тавигдах шаардлага:

 • Амьдран суух зориулалтай;
 • Орон сууцны талбайн хэмжээ 80 хүртэл метр.кв;
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийн гэрчилгээтэй;
 • Орон сууцны өмчлөх эрхийг гуравдагч этгээдэд шаардах эрх үүсээгүй байх.

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

 • Монгол улсын иргэн, 18 нас хүрсэн, эрх зүйн чадамжтай;
 • Банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй;
 • Банк, санхүүгийн байгууллагад Төрөөс хэрэгжүүлж буй орон сууцны, ипотекийн хөнгөлөлттэй хүүтэй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй. Үүнд хамтран зээлдэгч хамаарна;
 • Шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр, төлбөргүй;
 • Өр төлбөр, татварын өмнөх орлогын харьцаа 45 хувь (Хэрэглээ, бизнесийн зориулалтаар авсан зээлийн сарын төлбөрүүд орно);
 • Бизнес болон цалингийн тогтмол орлоготой;
 • Ажил болон бизнесийн үйл ажиллагааг сүүлийн 1 жил тогтвортой эрхэлж буй
 • Зээлийн гэрээний хугацаа дуусгавар болох үед 65-аас дээшгүй настай байх;
 • Амь нас, эд хөрөнгийн даатгал хийгдсэн байх.

Зээл шилжүүлэх:

Та ХасБанкны зээл авсан салбар, тооцооны төвд хандан зээл шилжүүлэх хүсэлтээ одоогийн орлогын хэмжээг тодорхойлох баримтуудын хамт ирүүлнэ үү.

Зээл шилжүүлэх өргөдлийн маягтыг ЭНД ДАРЖ авна уу?

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

ХугацааХүү/жилийн/Урьдчилгаа төлбөрЗээлийн шимтгэл
30 жил хүртэл 8% 30% Зээл олголтын дүнгийн 1 хувь

Бүрдүүлэх материал:

Зээл шилжүүлэхэд шаардлагатай бичиг баримтын жагсаалт:

 • Зээл шилжүүлэх хүсэлтийн маягт;
 • Орлого тодорхойлох шаардлагатай баримтууд /ХасБанкаар цалин тавьж олгодог байгууллагын ажилтан бол шаардлагаггүй/;
 • Шинэ цахим үнэмлэхний нотариатаар баталгаажсан хуулбар;
 • Аж ахуйн нэгжтэй бизнес эрхлэгч бол тухайн татварын албанаас татварын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүйг баталсан тодорхойлолт.

Зээл шинээр олгоход шаардлагатай бичиг баримтын жагсаалт:

 • Одоо оршин суугаа Хороо, багийн засаг даргын тодорхойлолт;
 • Орон сууцны лавлагааг ЭУБЕГ-наас дахин авна /Банкинд байгаа бусад зээлийн гэрээнд давхар үүрэг ногдуулаагүй, гуравдагч талд эрх үүсээгүй, өмчийн эрхийн ямарч эргэлзээгүй байх ёстой/;
 • Аж ахуйн нэгжтэй бизнес эрхлэгч бол тухайн татварын албанаас татварын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүйг баталсан тодорхойлолт;
 • Зээл хүсэгч болон түүний гэр бүлийн гишүүдийн цахим үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулах хуулбар;
 • Зээл хүсэгчийн сүүлийн 12 сарын дотор авахуулсан 3х4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг;
 • Орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийг төлсөн, эсхүл төлөх боломжтойг нотлох баримт /төлбөр төлсөн баримт, хадгаламжийн гэрээ, дэвтэр гэх мэт/;
 • Худалдан авах орон сууцны өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
 • Зээл хүсэгч болон худалдагч тал үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээний эх хувь;
 • Орлого тодорхойлох баримт, бичиг.
 • Банкны зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материал

   

Интернэт банк

Та ХасБанкны интернэт банкны үйлчилгээнд бүртгүүлснээр банкны салбарт ирэлгүйгээр, интернэтэд холбогдсон компьютер ашиглан орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран банкны бүх төрлийн үйлчилгээг авах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй

Хэрэглээний худалдан авалтын зээл

Ая тухтай амьдралын нөхцөлийг Хэрэглээний худалдан авалтын зээлээр шийдвэрлэх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй